2015-12-31_PF_The-PLAZZA-HT_Road-Ram-Kham-Haeng-30-C.Ram-Kham-Haeng1-D.Bang-Kapi-Bangkok-Thailand-Part-4