អកនិដ្ឋព្រហ្ម ព្រះព្រហ្មរក្សាលោក ភាគ១

អរិយបុគ្គលអ្នកបំភ្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធពាក់កណ្តាល ៥០០០ ព្រះវស្សា

វគ្គ ចំណងជើង អាន ទាញយក
០០១ អារម្ភកថា អាន ទាញយក
០០២ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៣ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៤ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២០ ដល់ ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៥ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៦ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី១២ ដល់ ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៧ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៨ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២១ ដល់ ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អាន ទាញយក
០០៩ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១០ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី០៣ ដល់ ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១១ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១២ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១៣ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១៤ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី០៣ ដល់ ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១៥ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក
០១៦ សំណេរលោកពូ៖ ថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ អាន ទាញយក

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng