មនុស្ស​ជា​ទូទៅ​តែង​តែ​ចង់​បាន​សេរី​ភាព​>>

Discussion in 'ជំរើស​គតិ​ពី Facebook' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  មនុស្ស​ជា​ទូទៅ​តែង​តែ​ចង់​បាន​សេរី​ភាព​ តែ​ពួក​គេ​មិន​ចង់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​នយោបាយ​ដូច្នេះ​ទុក​ឲ្យ​ពួក​ជន​ពាល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​សេរីភាព​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចុះ​។
 2. អាអុក Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  នេះហើយគេហៅថាល្ងងពួក​គេល្ងងដល់ថ្នាក់មិនដឹងធ្វើអីដើម្បីរស់។​

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng