៦. ការ​វិច្ឆ័យ​រឿង​មួយ​យើង​ត្រូវ​ដឹង​​រឿង​ពិត​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មុន​ធ្វើ​ការ​វិច្ឆ័យ​រឿង​មួយ​យើង​ត្រូវ​ដឹង​​រឿង​ពិត​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng