៧. បើ​យើង​​​ច្បាស់​​ថា​ការ​ងារ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​​ជា​ការ​​ត្រឹម​ត្រូវ​សូម​​ធ្វើ​ថ្លង់​ហើយ​ធ្វើ​ជា​ប្រចា

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  បើ​យើង​​​ច្បាស់​​ថា​ការ​ងារ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​​ជា​ការ​ងារ​​​ត្រឹម​ត្រូវ​សូម​​ធ្វើ​ថ្លង់​ហើយ​ធ្វើ​ជា​ប្រចាំ​ដោយ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​យើង​

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng