៩. រូបភាព​ក្បត់​ខ្លឹម​សារ​ ៤​យ៉ាង​ដែល​កំពុង​​តែ​បំផ្លាញ​សង្គម​ខ្មែរ

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  រូបភាព៤យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងតែភាន់ច្រទ្បំ៖

  ១. សម្លាប់ ក្រោមរូបភាព ជួយ ដូចជាបរទេស ចូលលុកលុយប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃ​តាម​រយះ​វិនិ​យោគ​ទុន​។ល។
  ២. បំផ្លាញ ក្រោមរូបភាព កសាង។ឧ. ដីសម្បទានឲ្យបរទេសច្រើនម៉ឺនហិចតា។ល។
  ៣. បំពុល ក្រោមរូបភាព បំប៉ន អ្នកនយោបាយ ពួក​ពិធី​ករ​មួយ​ចំនួន​និយាយ​បំពុល​ដោយ​ផ្តល់​ទិន្នន័យ​ខុស​ដល់​ពល​រដ្ឋ​។ល។
  ៤. អ្នកសាសនា ក្រោមរូបភាព អ្នកធម៌ និយាយប្រវ័ញ្ញលាភពី អ្នកជឿព្រោះតែភាពអាត្មានិយម។

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng