១០. ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ធ្វើ​នយោបាយ​ជួយ​ជាតិ និង​​នយោបាយ​ផល​ប្រយោជន៏​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ភាព​​ខុស​គ្នា​រវាង​ការ​ធ្វើ​នយោបាយ​​ជួយ​ជាតិ និង​​នយោបាយ​ផល​ប្រយោជន៏​ដោយ​ភ្ជាប់​ផល​ប្រ​យោជន៏​ផ្ទាល់​ខ្លួន

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng