១៣. វប្ប​ធម៌​ហែ​ហម​របស់​អ្នក​នយោ​បាយ​ខ្មែរ​វា​ជា​វប្បធម៌​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ

Discussion in 'វីដេអូ ផ្សេងៗ' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  វប្ប​ធម៌​ហែ​ហម​របស់​អ្នក​នយោ​បាយ​ខ្មែរ​វា​ជា​វប្បធម៌​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​បន្ទាន់​ព្រោះ​វា​បាន​បង្ហាញ​ថា​នេះ​ជា​របៀប​ធ្វើ​ការ​តាម​បែប​របប​ផ្តាច់​ការ​

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng